Właścicielem sklepu internetowego „Lawendowy ButiQ” jest: Planeta Pracy Marta Gryglas i Artur Kłyszejko s.c, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, NIP 7422256725, REGON
367696164

Adres korespondencyjny sklepu: Planeta Pracy s.c, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

Pozostałe dane kontaktowe:

Konto bankowe sklepu: PL 22 1020 3541 0000 5902 0283 9892

I. Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin jest udostępniany do odtwarzania, pobierania i utrwalenia przez Klienta na stronie sklepu internetowego w zakładce „Regulamin”

 2. Niniejszy Regulamin wskazuje zasady zawierania i wykonywania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie „Lawendowy ButiQ”, zgodnie z brzmieniem art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017, 1219 tj. z dnia 24.06.2017 r.), w szczególności:
  warunki i zasady dokonywania rezerwacji elektronicznej produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
  warunki i zasady składania Zamówień drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego;
  zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.

 3. Zawartość nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wszelkie informacje podane na stronie, szczególnie: opisy, parametry produktów, ceny stanowią zachętę do zawarcia umowy sprzedaży w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży wskazana jest w rozdziale III Regulaminu.

 4. Przedmiotem świadczenia jest sprzedaż odzieży, dodatków oraz obuwia.

 5. Sklep „Lawendowy ButiQ” dokłada wszystkich starań aby opisy, parametry techniczne oraz zdjęcia towarów, były jak najbardziej to możliwe zgodne z rzeczywistością.

 6. Sposób użytkowania towaru oraz sposób jego konserwacji określa jego Producent

 7. Konsument może nawiązać kontakt ze Sklepem za pomocą:

  - adresu email: lawendowy.butiq@gmail.com 
  - pod numerem telefonu: +48 789 211 201

 8. W przypadku kontaktu telefonicznego Konsument ponosi koszt połączenia wg stawek jego operatora.

 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawa Kodeks cywilny oraz Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). 

 10. Niezależnie od niniejszego regulaminu Klientowi przysługują ustawowe prawa, szczególnie roszczenie co do zgodności towaru z jego opisem. W razie sprzeczności regulaminu z powszechnie obowiązującym prawem pierwszeństwo mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

II Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Aby złożyć zamówienia na stronie Sklepu Internetowego niezbędny jest urządzenie z dostępem do internetu.

 2. Klient nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

 3. Klientowi przysługuje prawo składania reklamacji co do przedmiotu usługi.

 4. Reklamacje w sprawie usługi można złożyć w sposób dowolny, który zapewni dojście oświadczenia woli Klienta ws. Reklamacji do: Planeta Pracy s.c., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa.

 5. Reklamacja złożona prawidłowo powinna zawierać dane takie jak:

  - dane klienta
  - opis reklamacji wraz z jej uzasadnieniem

 6. Planeta Pracy s.c dołoży wszelkich starań by reklamacje były rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych

III Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Konsument zawiera umowę sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego na odległość w myśl rozumienia ustawy z dn. 30 maja 2004 roku. O prawach konsumenta.

IV Realizacja zamówienia

 1. Realizacja zamówienia następuje nie później niż na 2 dzień roboczy po opłaceniu zamówienia przez klienta.

 2. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 4 dni. Jeśli przez ponad 4 klient nie odbierze zamówienia lub nie zapłaci za nie- zamówienie zostaje anulowane.

  Towary dostarczane są pod adres wskazany przez klienta podczas składania Zamówienia.

 3. Towar dostarczany jest za pośrednictwem wybranego przez Klienta sposobu dostawy tj. Poczty Polskiej, Kuriera Fedex.

 4. Termin realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:

  - Poczta Polska- od 1 do 6 dni roboczych
  - Kurier Fedex- od 1 do 4 dni roboczych

 5. Czas dostawy określony w punkcie powyżej może zostać niezachowany po przekazaniu przesyłki do przewozu z winy przewoźnika, Klienta lub siły wyższej. 

 6. Gdy klient bądź osoba upoważniona do odbioru przesyłki są nieobecni w miejscu wydania przesyłki przez przewoźnika termin dostarczenia przesyłki uznany jest za zachowany w razie awizowania przesyłki przez przewoźnika.

 7. Gdy Klient zauważy szkodę przesyłki zaleca się sporządzenie protokołu w obecności przewoźnika oraz niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie Planeta Pracy s.c.

 8. Wymiana towaru jest możliwa w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przedmiotu sprzedaży przez Klienta.

V Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży towaru

 1. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Planeta Pracy s.c w terminie 14 dni od momentu otrzymania przedmiotu sprzedaży, bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów ( z wyjątkiem kosztów związanych ze zwrotem przedmiotu sprzedaży)

 2. Konsument ma prawo odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie.

 3. Oświadczenie Konsumenta o odstąpienia od umowy winno być wysłane na adres: ul. Bydgoska 38/1, 16-400 Suwałki.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 5. Konsument, który skorzysta z prawa odstąpienia od umowy ponosi koszt zwrotu zakupionego towaru do siedziby Planeta Pracy s.c. tj. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

 6. Gdy konsument nie zwróci towaru w podanym terminie z przyczyn, w których to Konsument ponosi odpowiedzialność, Planeta Pracy s.c ma prawo żądać naprawienia szkody wynikającej ze zwłoki (art. 477 § 1 k.c.).

 7. Zwrot płatności następuje w ten sam sposób, w który została ona dokonana.